Chiến lược nhồi lệnh vẫn diễn ra (phần 2)
EPS là gì? EPS bao nhiêu thì tốt?
28/04/2021
EPS là gì? EPS bao nhiêu thì tốt?
28/04/2021

Chiến lược nhồi lệnh vẫn diễn ra (phần 2)

Ngày 23/6 chúng tôi không có thay đổi nhận định nhiều vì chiến lược vẫn diễn ra. Nếu đóng ngày D giá trên MA10 thì chúng tôi sẽ mua thêm

Giá mua mở của ngày 23/6 là 1754 $